Prezentare

Proiectul “REDESCOPERĂ GORJUL” a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3. „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”.

Proiectul „Redescoperă Gorjul” se implementează în baza contractului de finanţare nr. 995/10.11.2010, finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Organism Intermediar pentru turism, în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Gorj, în calitate de Beneficiar.

Proiectul ”Redescoperă Gorjul” îşi propune ca obiectiv general îmbunătăţirea vizibilităţii judeţului Gorj ca destinaţie turistică (montană, culturală, monahală, de agrement, de aventură etc.), acesta fiind un factor care stimulează dezvoltarea economică a judeţului Gorj şi a Regiunii Sud-Vest Oltenia, de așa manieră încât bogăţiile sale naturale, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate pentru generaţiile viitoare, prin respectarea principiilor dezvoltării durabile şi protecţiei mediului.